+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Return and Refund

  Other Information


  How can I deactivate my account?
  • If you want to deactivate your account kindly write to us at customer.mm@care.shop.com.mm . We'll get back to you.

  Why do I need to provide my email address to sign up?
  • Your email address helps us provide timely information to you about your order. It also acts as your username and helps you log in.

  Can I add multiple email address to login to my account?
  • To make sure that your account is always secure, multiple email address cannot be added. However, you can replace your current email address with a new one.

  I have forgotten the password to my Shop account. How do I reset it?

   To reset the Password of your Shop account:

  • On your login page, enter your registered email address and click the“Forgot Your Password”button just underneath the password box
  • You will receive an email on your registered account with instructions on how to set a new password.

  How can I change the password of my account?

  It's simple! Just follow the below steps:

  • Click"Your Account" in the top right corner of your screen (if you are logged in you would see your name there).
  • Go to"Manage My Account", and"My Profile".
  • Click on"Change Password" and fill in your old and new password
  • Click on"Save Changes"button.

  Can't find what you are looking for?

  Let us help you

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED