+959450005378, +959450005379
  ကုန်ပစ္စည်းများ
 • အသစ်ရောက်ရှိသောပစ္စည်း
 • အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်သောပစ္စည်း
 • လူကြိုက်များသောပစ္စည်း
 • အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း
 • အခြားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကြည့်ရန်
 • Return and Refund

  Return and Refund


  How long is the quality evaluation process?

  The quality evaluation process may take 2 to 4 business days once the item reaches our warehouse.

  • The Refund Process will only begin after we have completed evaluating your returned product and if it is deemed to be a valid return then we will refund you within 7 business days.
  • If it is an invalid return, the product will be sent back to you in 2-3 business days.

  Refund Policy
  • If your product is eligible for a refund, you can choose your preferred refund method. The shipping fee is refunded along with the amount paid for your returned product. The time required to complete a refund depends on the refund method you have selected. Once we have received your product (2-3 working days) and it has undergone a quality control (1-2 working days)

  How to Return a product

  To return a product, please check the Return Policy for your order item first.

  If you’re eligible for a return, please follow the below mentioned steps;

  • Go to 'My Orders' under 'Account'.
  • Click on 'Manage' on the specific order you want to return.
  • Please click on 'Return', and select the relevant reason, and shipping option on the online return form.
  • Click on submit and print the return label.
  • Paste it on the parcel and we will either pick up or you will drop it off at one of our hubs.

  Are faster service options available for returns?
  • No. However, we try our best to have your item(s) picked-up by our couriers & get you the replacement as soon as possible.

  Can't find what you are looking for?

  Let us help you

  © 2020 WERLOOP. ALL RIGHT RESERVED